Madnetic Games Go to homepage

Relacje Inwestorskie / Investor Relations

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Madnetic Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-431) pod adresem ul. Stanisława Więckowskiego 31/6, NIP: 8992882986, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000857567 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 100000,00 zł, kapitał wpłacony: 100000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz drugi, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać pod adresem biurze spółki pod adresem WPT - Budynek ALPHA ul. Klecińska 123, 54-413 Wroclaw, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:00.

link